June 8, 2023

POLITICILE ACADEMIEI VICTOR HANESCU

POLITICILE ACADEMIEI VICTOR HANESCU

 1. Prevederi generale

Prezentul document se aplică în cadrul Asociației Tenis Club „Victor Hănescu” (structură sportivă privată, autorizată și care funcționează conform legii, cu sediul social în București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 17, bl. MC18, sc.1, et. 6, ap. 24, sector 3, CUI 32130645, cont IBAN nr. RO14BRDE445SV48279684450, deschis la BRD - Agenția Beller, număr C.I.S. 0076038, număr identificare B/A2/00223/2015  - în continuare denumită “Academia VH”), reglementând deopotrivă regulile privind accesul la serviciile și programele Academiei VH, cât și conduita personalului Academiei VH/membrilor/colaboratorilor/însoțitorilor/vizitatorilor Academiei VH.

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru personalul Academiei VH, pentru colaboratori, antrenori, membrii, însoțitori, vizitatori și alte persoane fizice/juridice care vizitează Academia VH și/sau participă la programele/serviciile Academiei VH (aceste categorii sunt denumite colectiv „Persoanele vizate”). 

La momentul accesului în cadrul Academiei VH/participării la programele/serviciile Academiei VH,  Persoanei vizate îi revine obligația de a citi prezentul document și a-și însuși prevederile acestuia. Prin prezența în cadrul Academiei VH/participării la programele/serviciile Academiei VH, Persoana vizată își asumă cunoașterea și însușirea prezentului document și respectarea lui întocmai.

Fără a contraveni celor de mai sus, în mod special membrii (sportivii) și reprezentanții lor legali trebuie să citească cu atenție prezentul document, să și-l însușească și să îl respecte întocmai.

Academia VH își propune ca, prin serviciile și programele derulate, să pună la dispoziția sportivilor antrenamente fizice și tactice de cea mai înaltă calitate. Academia VH se obligă să depună diligențe rezonabile pentru furnizarea serviciilor de instruire în tenis către sportivii Academiei VH. În mod special diligențele se vor referi la identificarea și aplicarea metodelor de instruire adecvate și aplicate pentru situația fiecărui sportiv al Academiei VH, alegerea antrenorilor și asigurarea continuității acestora (pe cât posibil în mod rezonabil), asigurarea bazei materiale și a facilităților sportive adecvate, participarea la turnee / competiții de tenis  adecvate pentru situația sportivului Academiei VH. 

În ceea ce privește Persoanele vizate, Academia VH va pune toate diligențele pentru a asigura în mod rezonabil sănătatea, siguranța și bunăstarea Persoanelor vizate, pe durata prezenței acestora în incintele/bazele Academiei VH, în conformitate cu toate regulile relevante ale Academiei VH și cu cerințele legale relevante.

Persoanele vizate au obligația de a fi precaute în ceea ce privește siguranța proprie și cea a altor persoane, care poate fi afectată de acțiunile sau omisiunile lor în timp ce se află în incintele/bazele Academiei VH, sau la unul dintre evenimentele sale.

Pentru a permite desfășurarea în siguranță a activităților în cadrul Academiei VH, aceasta își rezervă dreptul de a redacta și emite instrucțiuni complementare/de aplicare a prezentului document, care vor fi aduse la cunoștința tuturor Persoanelor vizate și vor constitui reguli obligatorii pentru acestea.

Prezentele Politici și instrucțiunile date în aplicarea lor vor fi monitorizate periodic de către conducerea Academiei VH pentru a se asigura că obiectivele sunt atinse și, dacă este necesar, vor fi oricând revizuite unilateral de Academia VH, în lumina modificărilor legislative sau organizaționale ale Academiei VH, forma actualizată aplicându-se de la data afișării/publicării. 

Persoanele vizate trebuie să coopereze cu conducerea Academiei VH pentru a asigura respectarea tuturor regulilor prevăzute de prezentul document.

Academia VH nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu rezultat, cu privire la aplicarea prezentului document sau a oricărei instrucțiuni primite direct de Persoana vizată de la reprezentanții Academiei VH (inclusiv personalul, colaboratorii, antrenorii, personalul medical, etc), chiar daca este provenit din culpa sau neglijența Persoanei vizate. 

Academia VH va afișa acest document și îl va menține la loc vizibil în cadrul Academiei VH, pe website-ul acesteia și poate fi furnizat la cerere Persoanelor vizate.

 1. 0rganizare și responsabilități 
 1. Responsabilitățile Academiei VH

Academia VH este responsabilă pentru:

 • aducerea la cunoștința Persoanelor vizate a măsurilor de siguranță implementate în cadrul Academiei VH; 
 • asigurarea cu privire la starea bună și funcțională a încăperilor, terenurilor și altor echipamente;
 • informarea, instruirea și supravegherea Membrilor Academiei VH pentru a asigura desfășurarea în siguranță a antrenamentelor sau a altor evenimente;
 • luarea măsurilor necesare pentru a investiga și remedia orice riscuri pentru sănătatea și siguranța;
 • instruirea sportivilor și personalului cu privire la situațiile de urgență conform legislației în vigoare;
 • afișarea programului de funcționare și de acces la serviciile/programele de instruire;
 • în funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranță a Persoanelor vizate, Academia VH poate restricționa/limita accesul în anumite spații, semnalizând în mod corespunzător acest lucru;
 1. Responsabilitățile angajaților și colaboratorilor

Angajații și colaboratorii Academiei VH sunt obligați:

 • să ia toate măsurile de siguranță necesare propriei persoane;
 • să ia în considerare siguranța altor persoane care poate fi afectată de acțiunile sau omisiunile lor;
 • să acționeze în concordanță cu instrucțiunile primite de la reprezentanții Academiei VH;
 • să se abțină de la folosirea intenționată sau din culpă a echipamentelor în alt scop decât cel pentru care sunt destinate; 
 • să raporteze fără întârziere conducerii Academiei VH orice defect al echipamentelor sau deficiențe existente în măsurile de siguranță existente.
 1. Obligațiile sportivilor Academiei VH

Fiecare sportiv al Academiei VH este obligat:

 • să aibă grijă de propria sănătate și siguranță și să respecte toate măsurile de siguranță ale Academiei VH prevăzute în prezentul act și nu numai;
 • să ia în considerare siguranța altor persoane care poate fi afectată de acțiunile sau omisiunile lor;
 • să anunțe în prealabil invitații lor despre existența acestor Politici și despre obligativitatea respectării lor; 
 • să folosească echipamentele conform destinației și instrucțiunilor primite de la antrenori și personalul Academiei VH;
 • să raporteze fără întârziere conducerii, antrenorilor sau personalului administrativ orice pericol sau potențial pericol în incinta Academiei VH, inclusiv deficiențe ale echipamentelor sau ale mecanismelor de siguranță;
 • să se prezinte la antrenamente în echipamentul corespunzător activităților desfășurate;
 • să se conformeze instrucțiunilor primite de la antrenori, respectiv personal, cu privire la măsurile de siguranță;
 • este interzis în cadrul academiei, consumul băuturilor alcoolice, droguri de orice fel, precum și a altor substanțe apte de ai afecta capacitatea pe care legea sau Academia VH le interzice;
 • este interzis consumul de substanțe stupefiante și/ sau psihotrope, alcool sau orice altă substanță ce i-ar putea diminua capacitatea de participare activă la activitățile specifice evenimentului la care participă în cadrul Academiei VH sau care ar putea pune în pericol siguranța și sănătatea sa personală sau a celorlalți participanți, în caz contrar urmând a fi pe deplin responsabil de toate consecințele acestor fapte;
 • să prezinte, la înscrierea în cadrul Academiei VH și o dată la 6 luni, avizul medical favorabil eliberat de cabinetele de medicină sportivă din cadrul ambulatoriilor de specialitate județene, din Policlinica pentru sportivi a municipiului București și din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi; să prezinte adeverințele eliberate de medicii specialiști, conform solicitărilor Academiei VH (toate aceste demersuri se vor derula pe costul propriu al Membrilor Academiei VH/reprezentanților legali să respecte principiul sportivității pe durata participării la antrenamente și la evenimentele sportive, să aibă un comportament decent, adecvat, să promoveze și să respecte valorile și principiile Academiei VH, să se abțină de la fapte/acte care ar putea crea, direct sau indirect, orice fel de prejudicii imaginii Academiei VH și/sau antrenorilor/colaboratorilor acesteia sau sportului în general; 
 • să utilizeze un limbaj și comportament are să denote respect față de alți sportivi ai Academiei VH, față de antrenori și personalul Academiei VH;
 • să respecte instrucțiunile primite de la antrenor/preparatorul fizic pe durata antrenamentelor; 
 • să respecte programul de acces în cadrul Academiei VH, doar în cadrul orelor de program și conform programului de antrenamente agreat prin contract și cu antrenorul; antrenamentele nedesfășurate din cauza absenței din cadrul programului nu se reportează, cu excepția absențelor motivate și din timp anunțate;
 • in cazul in care totusi sportivul va absenta de la antrenamente, acesta sau reprezentantii legali ai acestuia, au obligatia de a anunta acest aspect cel tarziu in ziua de vineri a saptamanii curente pentru saptamana urmatoare, inainte de postarea programului de antrenament saptamanal; toate celelalte absente survenite in mod neasteptat, se anunta in cel mai scurt timp posibil; 
 • Sportivii Academiei VH trebuie să ajungă la timp pentru buna desfășurare a antrenamentelor; Academia VH nu este răspunzătoare pentru imposibilitatea desfășurării antrenamentului din cauza întârzierii (în cazul în care nu se agreează altfel, antrenamentele nedesfășurate nu se reportează);
 • să intre pe teren doar cu echipament de tenis corespunzător (hainele de stradă nu sunt permise); în cazul accesului în sala de sport, acesta se poate realiza doar după ce echipamentul de antrenament pe zgură este schimbat (ex. pantofii sport);
 • să dețină o rachetă de rezervă la antrenamente;
 • să poarte comunicarea/discuțiile privind orice aspecte contractuale pe e-mail la sau telefonic, conform datelor de contact indicate în contractul cu Academia VH.
 • să despăgubească Academia VH și/sau colaboratorii/ subcontractorii și prepușii acestuia, și/sau orice alți membri ai Academiei VH/vizitatori pentru orice faptă ilicită a membrului Academiei VH care cauzează acestora prejudicii, cum ar fi: distrugerea bunurilor de la locul de cazare, fapte de violență sau vătămări corporale aduse oricărui participant la activitățile de instruire, etc.
 • să se abțină de la săvârșirea oricăror fapte de natură a prejudicia direct sau indirect imaginea Academiei VH. Cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la acestea, sunt considerate fapte prin care se aduce atingere imaginii și prestigiului Prestatorului următoarele: răspândirea de informații false și/sau incomplete cu privire la programele Academiei VH sau orice alt aspect care ține de modalitatea de desfășurare a acestora; defăimarea în orice mod a imaginii și reputației Academiei VH; informarea falsă și/sau incompletă cu privire la datele sau personale sau/și medicale. Nu interesează modalitatea prin care aceste informații au fost transmise (inclusiv mediul online, rețele de socializare, etc); 
 • să nu consume alimente, băuturi și gumă de mestecat pe terenul de sport;
 • să nu consume semințe în cadrul Academiei VH; 
 • să nu aducă animale de companie în incinta Academiei VH;
 • să se conformeze instrucțiunilor primite de la reprezentanții Academiei VH privind zonele de risc (i.e. ariile în care există posibilitatea unui contact cu mingi de mare viteză, în special pe teren sau în zonele de vizionare din apropierea terenului);
 • să achite abonamentele conform contractelor de abonamente lunar la scadență indiferent de numărul de antrenamente frecventate din culpa exclusiva a sportivilor Academiei VH;
 • sa achite sumele aferente transportului, cazarii, mesei si diurnei antrenorului AVH ce insoteste sportivii la turnee; valoarea acestora este stabilita in functie de fiecare deplasare in parte si de numarul de sportivi participanti si se comunica la momentul respectiv.
 • abonamentele pentru nivelul de performanta in cadrul AVH (AVH Performanta) vor contine minim:
  -    minim 5 antrenamente de grupa si
  -    minim 3 sedinte de pregatire fizica

Astfel:

 1. Gruparea sportivilor la grupele de antrenament se va face in functie de abilitati si de pachetul de antrenament ales.
 2. De asemenea pentru sportivii ce se vor antrena in cadrul AVH accesand pachetul AVH Performanta, se vor aplica urmatoarele facilitati pentru deplasarile la turnee:

-    daca sportivul lipseste minim 14 zile calendaristice/luna, cumulat, atunci se va aplica o reducere de 50% din valoarea abonamentului;

-    daca sportivul lipseste 7 zile/luna, consecutiv, atunci se va aplica o reducere de 25% din valoarea abonamentului.

               Regulile ce trebuie respectate de catre sportivi pentru a putea beneficia de reducerile de mai sus sunt:
-     reducerile nu se cumuleaza;

-    trebuie sa respecte planul de turnee propus de AVH (ITF, TE sau Futures, exclusiv turneele din Bucuresti),  si sa participe in masura posibilitatilor la turneele din lista turneelor propuse de AVH in planul de turnee - planul de turnee propus de AVH este prioritar oricaror alte turnee stabilite de sportiv/reprezentantii legali ai acestuia; nu se acorda reducere pentru participarea la alte turnee fata de cele recomandate de echipa AVH;

-   sa anunte data plecarii la turneu si data reintoarcerii la antrenament dupa terminarea turneului;

 • se vor lua in calcul doar zilele de turneu (calificarii + competitie) si durata rezonabila a deplasarii la si de la locatia unde se desfasoara turneul;
 • reducerea se va aplica doar daca sportivul este la zi cu plata abonamentului lunar si nu beneficiaza de alte reduceri/discounturi la abonament;
 • reducerea se va aplica in luna urmatoare de abonament( cand avem toate informatiile despre turneele lunii anterioare).

Obligațiile Persoanei vizate

Fiecare Persoană vizată va respecta îndeosebi următoarele obligații:

 • Va accesa numai zonele din Academia VH în care îi este permis accesul, conform programului stabilit în cadrul Academiei VH și conform programului stabilit pentru evenimente;
 • Nu va participa la sesiunile de antrenamente (indiferent dacă se desfășoară în sală sau pe teren și indiferent dacă Persoana vizată este reprezentant legal sau alt însoțitor) sau la alte activități din cadrul Academiei VH fără acordul prealabil al Academiei VH/antrenorului;
 • Nu va deranja desfășurarea sesiunilor de antrenamente/evenimentele la care participă;
 • să aibă grijă de propria sănătate și siguranță și să respecte toate măsurile de siguranță ale Academiei VH prevăzute în prezentul act și nu numai;
 • să ia în considerare siguranța altor persoane care poate fi afectată de acțiunile sau omisiunile lor;
 • să se abțină de la consumul de substanțe stupefiante și/ sau psihotrope, alcool sau orice altă substanță ce i-ar putea diminua capacitatea de participare activă la activitățile specifice evenimentului la care participă în cadrul Academiei VH sau care ar putea pune în pericol siguranța și sănătatea sa personală sau a celorlalți participanți, în caz contrar urmând a fi pe deplin responsabil de toate consecințele acestor fapte.
 • Sa respecte si sa nu intervina in programul de antrenament al sportivilor indiferent daca Persoana Vizata este reprezentant legal. Interventia repetata asupra programului de antrenament fizico tactic sau al programului de turnee poate duce la decizia Avademiei VH de a exclude sportivul din cadrul academiei.
 1. Dispoziții finale
 1. Academia VH are dreptul de a examina sportivii cu privire la starea lor de sănătate prin medicul specialist intern și de a cere reînnoirea avizului medical dacă se consideră necesar, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a drepturilor privind procesarea datelor cu caracter personal.
 2. Academia VH își rezervă dreptul de a refuza motivat participarea spotivilor la activitățile desfășurate în cadrul Academiei VH.
 3. Academia VH nu este răspunzătoare sub nicio formă pentru accidentările / rănirile care pot interveni ca urmare a participării la activitățile/serviciile/programele Academiei VH. 
 4. În cazul unei încălcări a oricărei obligații asumate în temeiul prezentelor Politici și dacă nu se prevede altfel, partea în cauză este pe deplin răspunzătoare față de partea vătămată pentru oricare și toate daunele astfel cauzate. 
 5. Dacă nu se prevede altfel în contractul de abonament, răspunderea Academiei VH se limitează la contravaloarea abonamentului achitat de Beneficiar, respectiv la contravaloarea unui abonament lunar – în privința daunelor cauzate unei Persoane vizate din cauze imputabile exclusiv Academiei VH.
 6. În cazul în care un sportiv al Academiei VH are un comportament inacceptabil, neadecvat sau contrar valorilor și principiilor „Academiei de Tenis Victor Hănescu”, Academia VH are dreptul discreționar de a exclude – definitiv sau temporar (la alegerea Academiei VH) pe respectivul sportiv din cadrul Academiei VH
 7. Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor prezente în cadrul Academiei VH constituie o amenințare la integritatea fizică a respectivei Persoane vizate, dar și a persoanelor din jur. Persoanele vizate vor citi instrucțiunile de utilizare afișate în cadrul Academiei VH (suplimentar de prezentul document) și își asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților la care au acces în cadrul Academiei VH. Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale Academiei VH, survenită fie accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor.
 8. Academia VH își rezervă dreptul de a refuza accesul în cadrul Academiei VH oricărei Persoane vizate care încalcă oricare din obligațiile stabilite prin prezentul document, Persoana vizată fiind singura răspunzătoare în acest caz.
 9. Fără acordul prealabil al reprezentantului Academiei VH, Persoana vizată nu poate realiza înregistrări audio și/sau video pe durata prezenței în cadrul Academiei VH (inclusiv pe durata participării la cursurile de instruire). Totodată, Persoana vizată nu poate utiliza nicio înregistrare fără acordul prealabil scris al reprezentantului Academiei VH. 

Asociația Tenis Club „Victor Hănescu”

 

Heading

No image
Categorii
Tenis
Etichete
Academia de tenis
Activitati sportive
After school
Antrenament familie
Coordonare
Cursuri de tenis
Dezvoltare emotionala
Joaca tenis
Mini-tenis
Motricitate
Sanatate
Sport copii
Tenis copii

Get unparalleled peace of mind from start to finish of your trip